வெள்ளி, 7 மார்ச், 2014

அதே கண்கள் ...!


இமைகள் மூடும் அசைவில் உள்ள வேறுபாடுகள் கவனிக்கப் பட வேண்டியவை.. மேலிருந்து கீழாக, கீழிருந்து மேலாக, இடமிருந்து வலமாக. வலமிருந்து இடமாக .... ஏன் இந்த மாற்றம் ??!!

4 கருத்துகள்: