புதன், 12 மார்ச், 2014

டைம் லாப்ஸ் / காலத்தை சுருக்கிக் காட்டும் நுட்பம்


ஒரு குறிப்பிட்டக் காலத்துக்கு நடைபெறும் ஒரு நிகழ்வை, சிலநொடிகளுக்குள் சுருக்கமாக விளக்கிக் காட்டும் தொழில்நுட்பம் இது
.
எ.கா : இங்கு மனிதன் சார்ந்த சில நிகழ்வுகளைப் பார்ப்போமா ...
.
.
.

டீன் ஏஜ் பருவம் / குழந்தையிலிருந்து குமரன்வரை
(ஏறக்குறைய ஒரு வருடம்) ... பல்வரிசையை சீராக்கும் காலம்
ஒருமாத முடி வளர்ச்சி
ஒருமாத நகம் வளர்ச்சி

3 கருத்துகள்: