வெள்ளி, 21 மார்ச், 2014

அடங்கிப்போகும் நிலமும்., அடங்க மறுக்கும் ஆறும் ..! /டைம் லாப்ஸ்


வாழுகாலத்தில்.. கற்றியுள்ள நிலப்பரப்பில் பெரியஅளவில் மாறுதல்களையோ, ஆற்றின் ஓட்டத்தில்/ அதன்பாதையில் பெரிய மாற்றங்களையோ நாம் உணர்வதில்லை. ஆனால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தின் பதிவுகளை ஒருங்கே காணும் பொழுது ...!!! அந்த அற்புதம் / அதிர்ச்சி / அதிசயத்தைக் காணுங்கள்

ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிர்ப்பு காட்டாமல் அடங்கிப் போகும் நிலம் ..
வட அமெரிக்கா / லாஸ் வேகாஸ்

36 ஆண்டு ஆக்கிரமிப்பின்(!) பதிவு (1974 - 2010)
.
.
.
.
.
.
.
.

அடங்க மறுத்து, விருப்பம் போல்.. திசையெல்லாம் பயணிக்கும் ஆறு
தென் அமெரிக்கா /பெரு

28 ஆண்டுப் பயணத்தின் சுவடு (1984 - 2012)

1 கருத்து: