ஞாயிறு, 23 மார்ச், 2014

ஒர் அதிவேகப் பயணம் முடித்து , பூமிக்குத் திரும்பத தயாரா நீங்கள் ...!


பயணம் 2 ;
http://duraigif.blogspot.in/2014/03/blog-post_23.html பதிவில் தரையிலிருந்து 100 மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் / ஒளிவருட தூரம் வரை சென்றுவிட்டோம்.. இதோ இப்பொழுது ஒரேமூச்சில் தரையைத்தொட்டு ,மனித உடலின் உள்ளுக்குள் துளைத்துச் சொல்லத் தயாராகவும் ...இதோ கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்..
9.....8....7....6....5....4.....3...2....1.....0
100 மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் / ஒளிவருட தூரத்திலிருந்து 10செமீ வரை வரை

10செமீயிலிருந்து 1 மைக்ரான் வரை

1 மைக்ரான்லிருந்து ~0.0001ஆங்க்ஸ்ட்ராம்ஸ் வரை

2 கருத்துகள்: