வெள்ளி, 20 டிசம்பர், 2013

எப்படி வேலை செய்கிறது ?

ஜிப் ... செயல்முறை

(தனியாய் இருந்தால்,, எ.கா : சட்டை..) இரண்டு பகுதிகளையும் இணைத்தல்

மூடல்

திறத்தல் /பிரித்தல்

2 கருத்துகள்: