ஞாயிறு, 1 டிசம்பர், 2013

ஆத்தீ.....இது வாத்துக் கூட்டம்


வாத்து...வாத்து....வாத்து..மேய்ப்பாளனின் கையிலிருக்கும் அந்தத் துணிதான் வழி நடத்துவது எல்லாம் !!!!!!!!

2 கருத்துகள்: