சனி, 21 பிப்ரவரி, 2015

பார்த்தே படிக்கலாம் !


படித்து அறிவதை விடவும் , படமாகப் பார்த்துப் புரிதல் மிக எளிதாக மனதில் பதியும்(குழந்தைகளுக்கு :)
அந்த வகையில் இந்தப் பதிவுகள் கணக்கு, அறிவியல் எனத் தொடரும்

கணக்கு -1. பித்தகோரஸ் தேற்றம் / செங்கோண முக்கோணம்
படமாக

அதுவே .. செய்முறையில்

மேலும் சில கோணங்களில்..

1 கருத்து: